Archeologický výzkum na polykulturní lokalitě v Dobrovici (okr. Mladá Boleslav)

Stavebním pracím spojeným se zefektivněním systému těžení hlíny a zlepšením kvality pracích vod v cukrovaru Dobrovice předcházel záchranný archeologický výzkum (ZAV), který byl proveden společností Stratum – archeologické servisní služby pod odborným dohledem archeologické společnosti Pueblo, o.p.s., která na sousední parcele provedla ZAV již v roce 2013. Na dříve zkoumanené ploše byl objeven polykulturní areál z období staršího eneolitu (kultura nálevkovitých pohárů) a starší doby bronzové (únětická kultura). Aktuálně zkoumaná plocha se nachází jižním směrem od sedimentačních nádrží stávajícího cukrovaru a lihovaru v Dobrovici na ploše cca 1,5 ha. Dle předpokladů byly i na nově zkoumané ploše nalezeny stopy po pravěkém osídlení.

V druhé polovině září 2017 začalo pod dohledem archeologů zjišťovací rýhování plochy. V této fázi byly objeveny první archeologické situace v podobě několika desítek kůlových jam a jedné zásobní jámy. Pomocí rýhování se dále podařilo zjistit nižší vrstvu ornice ve střední části odkrývané plochy. Ztenčení půdního krytu v těchto místech souviselo s dřívějším využíváním plochy jako mezideponie vytěžené zeminy ze sedimentárních nádrží. Zjištění bylo důležité z hlediska plánování dalšího postupu výzkumu, jelikož výše uvedenou činností mohlo dojít k poškození archeologických situací. Po rýhování se přistoupilo k plošné skrývce v místě koncentrace zahloubených objektů.

Celkově bylo během výzkumu identifikováno 40 objektů včetně několika řad kůlových jam a zásobní jámy o průměru 150 cm a hloubce 50 cm, jež přinesla většinu archeologického materiálu v podobě dvojice torz nádob, zlomků štípané industrie či mazanice. Dle předběžného vyhodnocení materiálu náleží tento objekt únětické kultuře. Terénní část archeologického výzkumu byla zakončena 24. října 2017.

Filip Šrůtek

 

Uložit odkaz do záložek.