Terénní odkryv sídlištní lokality v Osicích

V průběhu dvou sezón (2015 a 2018) došlo v intravilánu obce Osice k sérii terénních odkryvů způsobených stavbou účelové komunikace (2015) a posléze k ní navazujících rodinných domů (2018). Výzkumy proběhly pod vedením archeologů Muzea východních Čech v Hradci Králové.

V první fázi výzkumu (sezóna 2015) byly v jižní části cesty odhaleny sídlištní objekty náležící IV. stupni kultury s vypíchanou keramikou, sestávající se z kůlových jamek a větších neurčitých objektů. Zajímavostí bylo, že objekty nebyly shora narušené a dochovaly se těsně pod úroveň drnu. Bohužel kvůli špatné rozpoznatelnosti v černé svrchní vrstvě se tento fakt ukázal až po skrývce na hranách skryté plochy, které protínaly několik těchto objektů. Svému vysokému stupni zachování pravděpodobně vděčí lokalizaci v intravilánu, jejich svrchní části unikly destruktivním vlivům orby. Mimo pravěkých nálezů byl v roce 2015 dokumentován i velký objekt obdélného půdorysu raně novověkého stáří (16. století) s nasucho kladenou obezdívkou, který obsahoval množství keramického materiálu, železné hřeby a sekáč. Nálezy ze zásypu naznačují jeho pravděpodobnou výrobně-skladovací funkci, která je dále potvrzena polohou objektu při hranici pozemku. V menších objektech byly nalezeny i starší vrcholně středověké nálezy (13. století).

Druhá fáze výzkumu nám pak poskytla širší informace o této lokalitě. Skrývány byly nejen prostory základových pasů jednotlivých domů, ale také plochy související s výstavbou bazénů a zahradních domků. Během skrývky se zjistilo, že západním směrem je zkoumaný prostor zničen recentními zásahy. Lokálně byly recentně narušeny i místa uvnitř budoucích rodinných domů.  Objeveno bylo na 40 objektů, které svým charakterem odpovídají předešlé fázi výzkumu. V objektu č. 62 byly ve spodní části naskládané středně velké kameny, což shodně odpovídá nálezové situaci v objektu č. 9 z roku 2015.     

Celkem byla během výše zmíněných odkryvů odhalena polykulturní lokalita sídlištního typu s přibližně 60 objekty datovanými do mladšího stupně neolitu (kultura s vypíchanou keramikou), starší doby bronzové (únětická kultura) a vrcholného středověku až novověku.

 

Uložit odkaz do záložek.