Březen 12, 2017

Terénní činnost

Jsme schopni provést všechny úkony spojené s terénní činností na archeologickém výzkumu.

  • dohled u skrývky ornice (zkušenosti s rýhováním a plošným odkryvem, liniovými výkopy, vysoce kontrolovanou skrývkou na žárových a kostrových pohřebištích)
  • vedení a provádění veškerých exkavačních prací (od sídlištních jam přes kostrové a žárové hroby po souvrstvích v intravilánu  měst i dokumentace novověkých až recentních reliktů staveb)
  • formulářová evidence objektů a nálezů; základní třídění a sáčkování nálezů na ploše výzkumu
  • kresebná a fotografická dokumentace objektů
  • selekce vzorků za účelem plavení a přírodovědných analýz
  • nivelační práce