Kavalír č. XXXIII – Největší plošný odkryv královéhradecké pevnosti

Podmětem k archeologickému výzkumu byla připravovaná výstavba nového parkovacího domu v areálu Gayerových kasáren (investor – společnost ISP, projekt – Architekti Chmelík & partneří). Projekt nové zástavby je zasazen do prostoru původního pevnostního kavalíru č. XXXIII, který byl součástí pětiúhelníkového bastionu č. VIII., jež byl postaven v poslední čtvrtině 18. století. Z původně přízemního kasematního areálu se nám dodnes dochovaly v pozměněné podobě obě křídla, ve kterých se nacházely chlebové pece a v jižní části spojovací budova s byty pekařů. Skladištní část tohoto areálu s typickou špicí směřující ven z pevnosti (severní část), se nám však do dnešních dní nedochovala v nadzemní podobě.

Počátkem prosince 2017 začala naše společnost pod odborným dohledem archeologického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové zkoumat plochu budoucí stavby. Jako první byla provedena zjišťovací sondáž, která prokázala přítomnosti základového zdiva původní kasematní budovy. Ve Státním okresním archivu Hradec Králové byly následně vyhledány původní zákresy budovy a plány vnitřního členění interiéru. Během února až června 2018 bylo přistoupeno k realizaci záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV). Postupně došlo ke skrývce bagrem a začišťování základového zdiva kasematní budovy a vnitřního líce valu v severní části plochy výzkumu. Během odhalování zdiva bylo nalezeno nemalé množství druhotně přemístěného archeologického materiálu v podobě zlomků keramiky (13. – 18. století) a nejrůznějších kovových předmětů denní potřeby i vojenského charakteru. Po začištění byla plocha připravena k dokumentaci, ze které vznikl 3D model, vektorizované plány a letecké snímky celého nálezového celku.

3D model

 

 

 

Uložit odkaz do záložek.